galaksija.com

 Test svijesti uz pomoć boja

 

Tablica boja kod osoba koje nisu žrtve vanzemaljskog uplitanja

 

Dr Corrado Malanga

 

 


 

Istraživanje CCT boja za osobe koje nisu žrtve vanzemaljskih otmica, nego im nedostaju komponente prostora, vremena i energije


Zamislimo da se bavimo s ovim slučajem: osa Uma ima boju drugačiju od crvene, zato što je on vibratorno neusklađen.
Kao što možemo vidjeti u ovom praktičnom primjeru, zelena boja Uma može da postane žuta ako crvena osa, koja odgovara apsorpciji te boje a odgovara prostoru, bude anulirana (maksimalna apsorpcija = 0 totalna refleksija = 225) [apsorpcija je upijanje boje a refleksija je odbijanje boje, prim. prev.].

Ovo znači da kada Um postane žut onda on nema ideju o prostoru i živi samo u vremenu. Istovijetno, ako osa vremena, koja odgovara plavoj, bude anulirana u apsorpciji (plava = 255), tada boja Uma postaje cijan (nemojte je zamjeniti sa svijetlo plavom, bojom koja je jedva tamnija od nebesko plave).

Kako ćemo onda da protumačimo sve ovo gore navedeno?

Um bez prostora ili Um bez vremena nije u stanju da radi ispravno: da bude posrednik između Duše i Duha.

Konkretnije, Um bez vremena je Um koji posjeduje neko ko uvijek kasni, ko nije svjestan “realnosti vremena”; dok Um bez prostora nije u mogućnosti organizovati stvari u prostoru i često pripada osobama koje upadaju u prostor drugih ljudi, koje nisu svjesne njihovog vlastitog prostora.

Um koji je totalno bijel nema ideju niti o prostoru niti o vremenu, a to je Um koji je već odlučio da bude van virtualne realnosti. To je um koji odbacuje informacije, koje nisu apsorbovane, nego su reflektovane na virtualni fizički svijet; Um koji naginje najglupljem dijelu američkog New Age-a, koji nema noge na zemlji: ne zna koliko košta vekna hljeba i uopšte ne mari da zna.
Slično, plava Duša može biti magenta ili cijan, u zavisnosti od toga da li ona ima ideju o osi energije ili osi prostora.

Konačno, Duh može promijeniti boju sa crvene na žutu ili magentu, ako on nema energije ili nije u mogućnosti odnositi se sa vremenskim konceptom.
Kad su bilo koji, Um ili Duša ili Duh crne boje, oni označavaju da ove komponente ne interferiraju zato što nema signala koji bi bio emitovan. Kada nema Duše tada nedostaje lampa koja bi trebala biti obojena u plavo ili u drugačiju boju, ali je uvijek u boji. Drugim riječima, mi možemo imati crnu lampu ili možemo nemati lampu (kad komponenta Duše ne postoji).

Crni Um je jasan znak šizofrenije, kada ne postoji kapacitet medjusobnog povezivanja desne i lijeve hemisfere ali ne i zato što nedostaje Um; inače odgovarajuća lampa ne bi bila vidljiva. U takvom kontekstu ni osa prostora, niti osa vremena nemaju aktivnu komponentu, jer su svi signali apsorbovani. U ovom slučaju mi imamo Um koji je sposoban da upija iz spoljnjeg svijeta ali ne emituje nikakav signal: Um koji ne radi, kao da nije tu, pošto snima sve ali ne daje odgovore.Možemo vidjeti, koristeći ovu striktnu interpretaciju za CCT baziranu na fizici boja, da Um ne može da ima boju Duše i Duha, i obrnuto. Boje Uma, Duha i Duše se mogu mijenjati i postati, nekako, komplementarne boje u spektru, tj. cijan, žuta ili magenta.

Mi moramo naći drugačije objašnjenje kada Duh postaje plav, radije nego crven.

Već smo naglasili da Duh može biti crven, ili žut ili ljubičast (magenta), i da ima sve prelazne nijanse između ali ne može biti ni zelen, niti plav zato što mu nedostaje jedna od njegovih sopstvenih komponenti (energija i vreme).

Uočili smo takođe da homoseksualci, i muškarci i žene, naginju da imaju plavi Duh i crvenu Dušu (često puta svijetlo plavu i ružičastu???).
Ovo je interesantno otkriće nas vodi do zaključka, i nema trunke sumnje oko toga, da seksualnost dospijeva rođenjem, unutar nas , kada, prema CCT-u, Duh i Duša zamijene uloge (u slučaju homoseksualca, prim.prev.). Imamo potrebu da podsjetimo da Duša simbolički predstavlja žensku energiju a Duh mušku energiju.

Da li ovo znači da homoseksualci imaju mušku Dušu a ženski Duh? To nije vjerovatno. Više je vjerovatno da je Duša povezana sa lijevom hemisferom umjesto da je povezana sa desnom, barem prema jednostavnoj interpretaciji CCT-a.

S obzirom na trijadu boja, Duša,Um i Duh psihosomatski odražavaju spoljašnje ljudsko ponašanje, i izgleda da je lako dijagnosticirati difunkcionalnost u ponašanju koristeći CCT, umjesto korišćenja totalno besmislenih psihotropnih ljekova.

Vidjećemo da, po našem mišljenju, možemo koristiti brzo-rezultirajuću terapiju kroz dinamički CCT, kojeg ćemo kasnije objasniti.

 

 


Nastavak: Tablica boja kod vanzemaljskog uplitanja


 


Metafizika

Planeta

Prva Strana Vebsajta