galaksija.com

 Test svijesti uz pomoć boja

 

Dinamički test trijade (svijesti) uz pomoć boja - CCT Test

Dr Corrado Malanga

 

 Na bazi ovih podataka i rezultata testa trijade (svijesti) uz pomoć boja, mi smo kreirali dinamički TCT. Ovo je test uz pomoć boja koji je simuliran i vođen u nečijem Umu da bi modifikovali uočenu boju, te tako modifikovali stvarnu “mapu teritorije” uočenu od strane osobe koja izvodi test.

Drugim riječima, da li je moguće izliječiti šizofreničara koji vidi crni um, ako ga nekako nagnamo da transformiše Um kako bi on postao zelen?

U biti tvrdimo, kao i Jung, da ono što se dešava u nečijem Umu nije manje realno od onoga što se dešava napolju. Mi smo koristili dinamičku verziju kolor testa (sa tri kugle/lampe) kod nekih ljudi koji su pogođeni ozbiljnim psihoanalitičnim problemima i ustanovili smo velika poboljšanja.

Nakon što smo shvatili ovo, procijenili opciju smo korišćenja dinamičkog testa na otimanima i provjerili da li bi arhetipski otklonili parazite, vanzemaljce i mikročipove kroz dinamičko pomijeranje kugli/lampi unutar njihovog uma te ubjeđujući takve kugle/lampe da modifikuju svoju boju, koja je njihova emitujuća frekvencija vibriranja.

Rezultati su bili vrlo ohrabrujući i bili smo u mogućnosti da oslobodimo ljude koje je bilo teško hipnotisati i s kojima je bilo takođe teško raditi kad smo koristili Fleš simulaciju s ciljem njihovog krajnjeg oslobađanja.

Procedura koju ćemo opisati je vrlo efektna za žrtve otmica, za ljude koji su samo parazitirani i za ljude sa različitim vrstama paranoičnih problema kao što je šizofrenija. Ona traje približno 15 minuta i može se mijenjati, ako je neophodno. Na primjer, možemo omogućiti osobi da uđe u hipnotičko stanje kako bi mogla porazgovarati sa komponentom Duše, Duha ili Uma.

Nije čak ni neophodno, dok koristimo ove procedure, da se osoba sjeti svojih trauma, odnosno, da prolazi kroz isto traumatično iskustvo ponovo, kojeg ona možda nikada ne bi ni postala svjesna.

U stvari, ovaj sistem radi samo arhetipski sa ideogramima za boje i pozicije i on se ne upliće u nivo svijesti, ukoliko to neko ne želi. Na ovaj način izbjegavamo traumu koja dolazi od sjećanja nekog doživljaja. Sistem radi na nivou “mašinskog jezika” bez potrebe da subjekt stvarno shvati šta se u stvari desilo sa njegovim komponentama trijade.

Na kraju procedure, izgleda da je osoba izliječena od njene psihoze ili oslobođena od parazita ili vanzemaljaca.

Procedura je kompletno nezavisna od hipnoze ili NLP-a i može zaista biti korištena od strane bilo koga ko ima barem malo samo-svjesnosti.


Eksperimentalni dio

Prvi dio ovog testa je sličan Statičnom testu trijade (svijesti) uz pomoć boja.
Tražićemo od osobe da zamisli u svom Umu jednu okruglu sobu koja je potpuno mračna. Ona je u centru te prostorije. U njoj je nemoguće vidjeti bilo šta ali mi znamo da se tu nalaze tri okrugle lampe koje će se upaliti kad im to naredimo.

Sada ćemo tražiti od osobe da zapamti parametre od te tri lampe, a to podrazumijeva: boju, veličinu, visinu od poda, poziciju u odnosu na osobu, jačinu reflekcije, materijal i tako dalje.

Prije nego počnemo test, moramo naglasiti to da te kugle, kada se upale, mogu biti bilo kakve boje, čak i crne. U poslednjem slučaju, kad su te lampe upaljene, ukoliko se među njima nalazi neka crna, mi je nećemo biti u stanju vidjeti jer crna lampa nije vidljiva u jednoj mračnoj sobi. Ta crna lampa može imati različita značenja, ukoliko je prisutna kod CCT-a. Ta lampa može biti crna zato što apsorbuje svu radijaciju, međutim, ona može i nedostajati – kod nedostatka Duše, tako da se odgovarajuća lampa neće ni upaliti jer nje jednostavno nema u toj mračnoj prostoriji.

Tražićemo od osobe da upali prvu lampu, lampu Uma; onda lampu Duha i na kraju lampu Duše.

Nemojte mijenjati redoslijed paljenja tih lampi. Lampa Duše se mora uvijek paliti poslednja jer, ukoliko ona nije prisutna, osoba će imati problema da nastavi s vježbom. U tom slučaju, kad osoba bez Duše pokuša da upali jednu lampu koje tamo nema a to se čini na kraju, ona može uvijek misliti da je ona crna, te tako neće dramatizovati stvar misleći da njena trijada ne sadrži tu komponentu.

Sada tražimo od osobe da mentalno zapamti tražene informacije. Onda tražimo od nje da sastavi skupa te tri lampe i da posmatra krajnji rezultat u smislu veličine, pozicije, boje i jačine svjetla.

Na kraju, tražimo od osobe da razdvoji te lampe i ostavi ih na isto mjesto gdje su prije bile.

Sada navedemo osobu da zaustavi statični TCT i analiziramo podatke. Tražimo od osobe da priča o bilo čemu što ona želi dok mi brzo pokušavamo da izvedemo zaključak o stanju zdravlja trijade koristeći informacije koje sada imamo. Takođe pokušavamo da razumjemo da li neki paraziti mijenjaju boju kugli/lampi.

Ovo je statička slika osobe. Jednom, kad je ova prva provjera gotova, mi započinjemo sa stvarnim dinamičkim TCT-jem.


Dinamički TCT:

Tražimo od osobe da ponovo uđe unutar njegovog uma u sobu gdje su lampe.

Onda, kažemo toj osobi da ćemo brojati do tri i kad čuje tri, ako je tu bilo koja druga lampa koju nismo tražili da je upali ranije – lampe koje su drugačije nego lampe trijade – sada će se one upaliti.

Nekon odbrojavanja do tri ove druge lampe će se upaliti. One su simbolički predstavljene u crnoj sobi: Vanzemaljske Aktivne Memorije, Lux, bestjelesni vanzemaljci te druge lampe koje su manje i koje predstavljaju različite mikročipove unutar tijela osobe.

Mi želimo da podvučemo to da bestjelesni vanzemaljci mogu sada postati nevidljivi, pošto se izgleda oni uvijek pojavljuju kao crna lampa. U nekoliko slučajeva za osobu koja radi dinamički test, ovu crnu lampu je još uvijek moguće pronaći.

Osobi koja radi test naglašavamo da ove lampe nisu “njene stvari”, da one ne pripadaju njoj, te da je potrebno da se one uklone. Tražimo od nje da započne proceduru uklanjanja tako što će staviti ruku unutar lampe Duše. Pitamo je da opiše bilo koji mogući kinestetički osjećaj kojeg možda ima a koji je prouzrokovan ovo situacijom. Važno je da postavimo kinestetička sidra zato što je arhetipski kontakt sa korespondirajućom hemisferom jači kad je ruka osobe u unutrašnjosti lampe Duše.

Izbor koju ruku će staviti, desnu ili lijevu, nije slučajan.

On zavisi od pozicije koju lampa Duše ima u tamnoj sobi. Ako je lampa sa lijeve strane, koristi se lijeva ruka ali ako je lampa u sredini ili sa desne strane, koristi se desna ruka.

Potom kažemo osobi da Duša nije kompatibilna sa drugim lampama zbog njene energije, te da mi samo trebamo učinimo to da druge lampe dodirnu lampu Duše i one će onda eksplodirati i nestati. Mi onda kažemo da će lampa Duše biti kao velika gumica za brisanje koja će obrisati sve ostale lampe, te zamolimo osobu dok joj je ruka unutar lampe Duše, da pomjeri lampu tako da ona dodirne ostale lampe. Uvijek počinjemo sa većim i svjetlijim lampama koje obično predstavljaju AAM i Luxa. Koristeći pogodnu vizuelno-kinestetičku sugestiju mi ohrabrujemo osobu da obriše različite lampe, jednu po jednu. U ovoj tački lampa Luxa pokušava da se pomijera po sobi, koja predstavlja tijelo. Tako, kad obrišemo lampu AAM-a može doći do audio i vizuelnih senzacija koje dolaze od AAM-a, ali je bolje ne odlagati ovaj prizor, jedino ako osoba želi da ispita sadržaj AAM-a ili želi da priča sa Luxom. Mi vjerujemo da u ovom radu nije korisno gubiti vrijeme na ove detalje. Nakon eliminacije lampi parazita, nastavljamo sa odstranjivanjem manjih lampi koje imaju izuzetno precizne pozicije u odnosu na trijadu. Zamolićemo osobu da osjeti bilo koji dio svog tijela koji će da ima neku vrstu senzacije svaki put kad lampa Duše zakači lampu koja predstavlja mikročip. Osoba ne zna da ove lampe odgovaraju mikročipovima u njenom tijelu ali će ona imati neizbiježna kinestetička osjećanja u tijelu koja odgovaraju različitim lokacijama tih mikročipova. Na ovaj način ne samo da provjeravamo lokacije mikročipova, nego možemo tačno znati koje i koliko od njih mi možemo eliminisati.

Kad smo samo ostali sa lampama trijade u mračnoj sobi onda, i samo tada, tražimo od osobe da upali bijelo svijetlo u sobi odmah nakon našeg signala. Bijela svijetlost će pokazati moguće crne lampe koje je bilo nemoguće vidjeti do sad.


Obično brojimo do tri i onda kažemo osobi da upali bijelo svijetlo nakon što je čula broj tri.

Ova operacija arhetipski pokazuje bilo šta što pripada drugoj kreaciji, počevši od raznih vrsta parazita, sve do drugog Primordijalnog Čovjeka. U ovom kontekstu možemo obično lako vidjeti Šestoprste parazite ili Horusa kad je prisutan praćen sa drugim malim crnim lampama. Njihove pozicije nam omogućuju da bolje razumijemo da li se ove lampe odnose na eterične mikročipove koji su kontrolisani od strane ovih parazita. Mi moramo da podvučemo to da različite vrste parazita iz druge kreacije nemaju tijelo i oni grade mikročipove koji nisu čvrstog stanja. Moglo bi se reći da su oni ‘nebeski’ ali oni imaju samo drugačiju vibracionu frekvenciju koju ne možemo da opazimo. Potom opet zamolimo Dušu da briše: ovog puta crne tačke u osvjetljenoj sobi uvijek počinjući od većih i najintenzivnijih do, na kraju, onih malih.

Crna lampa ili tačka, koja odgovara parazitu druge kreacije, pojavljuje se ponekad kao rupa u zidu sobe. U ovom slučaju mi molimo Dušu da popravi zid sobe.

Kad nema više stranih lampi za skloniti mi molimo osobu da posmatra boju tri lampe trijade i tada smo u mogućnosti da vidimo da li one sada imaju značajno drugačije boje.

Zamoćemo trijadu da se sjedini u samo jednu lampu navodeći da tri svijesti treba da postanu samo jedna koja se odnosi na samo jednu boju bez bilo kakvih nečistoća. Obično osoba koja poduzima test je u mogućnosti da ostvari ovo odmah u prvom pokušaju. U tom slučaju je molimo da se koncentriše na to koliko jako se Duša osjeća ujedinjenom sa ostalim komponentama. Potom zamolimo trijade da odvoje tri komponente koje će povratiti iste originalne pozicije. Mogli smo primjetiti da svaki put kad se Duša, Um i Duh spoje zajedno a potom odvoje, boje tri lampe nastavljaju da se modifikuju sve dok ne dostignu stabilnost unutar njihovih čistih boja (plava, zelena i crvena ili žuta, zelena i crvena).

Nekad one ne dobiju odgovarajuću boju kad se razdvoje. U ovom slučaju više volimo sačekati nekoliko dana dok se trijada podesi i vibrira na svom novom nivou frekvencije.

Na kraju mi molimo osobu da ujedini lampe ponovo u finalnu trijadu koja može biti bijela ili žuta, zavisno da li Duša dolazi od Prvog ili Drugog Kreatora. Najzad molimo trijadu da potvrdi da li ima još nekih veza. Naročito veza koje spajaju Dušu sa nečim drugim.

Ovo je trenutak kad trijada osjeća vezu sa PM-om od Prvog ili Drugog Kreatora. Ova veza još uvijek može biti aktivna. Molimo trijadu da odstrani ovu vezu povlačeći ka sebi elastičnu traku koja veže dva kraja. Trijada čini ovo u roku od nekoliko sekundi bez emocionalnih posljedica.

Sada, molimo trijadu da transformiše sobu tako da ona može da vibrira i na ovaj način uništi bilo šta što bi moglo da uđe spolja.

Nakon toga, molimo tri lampe, Dušu, Um i Duh da se odvoje opet i molimo lampu Duše da potraži bilo kakve svoje klonove (klonirana tijela ovog tijela u kojem se trenutno nalazi, prim. prev.) u kontinuumu vremena-prostora ali bez izlaska iz sobe. Duša ne smije nikada izaći iz sobe dok radi ovaj posao. Duša vidi i lako pronalazi klonove koji su smješteni unutar horizontalnih ili vertikalnih cilindara. Njih ona može da vizualizira bez nekih većih problema. Potom, molimo Dušu da emituje zraku svjetlosti koja ima istu boju kao i ona. Ova zraka odlazi izvan prostora i vremena, dodiruje klonove i brzo ih eliminiše.

Ukoliko mi ne odlučimo da trošimo vrijeme na detalje što znači da ne molimo Dušu da vidi, daljinski, šta se dešava u sobi za kloniranje, cijeli proces može trajati približno 15 minuta i možemo biti sigurni da su otete ili parazitirane osobe sada totalno oslobođene.

Mogli bi smo zamoliti, na kraju, da komponenta Duše ne dozvoli da bilo šta uđe u sobu i tako je zamoliti da stalno ostane u sobi, tako da bi na taj način mogla braniti svoje vlastito tijelo/kontejner.

Post Procedura

Kao rezultat korišćenja ove procedure osoba je izvan problema: momentalno. Osoba će i dalje biti predmet interesa za vojsku i vanzemaljce ali će biti u mogućnosti da im ne dopusti da je otimaju ikada više. Ovo, u stvari, zavisi od odluke Duše o tome koliko ona želi da ostane, odnosno, da nikada ne napušta svoje tijelo/kontejner.

Ova procedura, koju smo potvrdili, ne bavi se nekim posebnim vrstama vanzemaljaca, nego samo sa arhetipskim bojama lampi.

Ali snaga arhetipske boje je velika a dobijeni rezultati potvrđuju kvalitet naše metodologije.

Osoba koja je radila test će kasnije biti u mogućnosti da provjeri sobu i lampe. Boje lampi će odmah pokazati da li ima nekih problema sa bilo kojim parazitom ili nekim drugačijim problemom bez potrebe da stvara kompleksne mentalne simulacije koje bi mogle stvoriti ozbiljne probleme za kinestetiku osobe.

Finalna Misao

Izgleda nam interesantno da naglasimo sličnosti između teorije Univerzuma boja i teorije simetrije koja se odnosi na tri kvarka, boje dolje i gore: mislimo da ovako možemo precizno predstaviti hipotetičke subatomske čestice: one mogu definisati sa svojim prisustvom šest mogućih boja koje definišu osam oktanata o kojima smo pričali. U ovom kontekstu kvarkovi ne bi bili subatomske čestice koje su u stvari viruelne i nisu stvarne, nego šest virtuelnih aspekata: one virtuelnosti u kojoj smo mi uronjeni. Mi smo ti koji im dajemo njihove virtuelne osobine koje su u stvari nepostojeće ali totalno holografične.

Da bi objasnili neke aspekte poznate materije neophodno je da se pretpostavi da su kvarkovi označeni novom vrstom naboja, zvanim boja, koja je izložena snažnoj sili. Svaki kvarkov “ukus” može imati jednu od tri različite boje: crvenu, zelenu i plavu. Za crveni kvark tu je anti-crveno obojeni anti-kvark (koji je cijan); ostali anti-kvarkovi imaju anti-zelene (magenta) i anti-plave (žuta) naboje.

Analogija između ovih novih vrsta naboja i boja nam omogućava da formulišemo zakone za kombinovanje kvarkova. Hadroni, na primjer, nemaju naboj boje; i tako dodavajući kvarkovu komponentu boje mi želimo da završimo sa bijelom ili bez boje. Jedine kombinacije koje su dozvoljene su kvark i njegov anti-kvark, koji stvara mezone; te crveni kvark, zeleni kvark i plavi kvark, koji stvaraju barijone (bijelo).

Barijoni, baš kao protoni i neutroni, načinjeni su od tri kvarka, svaki druge boje. Mezoni su načinjeni od kvarka sa bojom i njegovog anti-kvarka sa njegovom anti-bojom.
Primjer obojenih reakcija.Boje se nikada ne nalaze u izolaciji. Ovo otkriće je konzistentno sa činjenicom da slobodni kvarkovi, imajući naboj jedne boje, nisu nikada direktno promatrani ili nađeni u izolaciji. Akcija snažne sile između obojenih kvarkova mora biti izuzetno moćna, možda dovoljno moćna da trajno ograniči kvark unutar bezbojnih hadrona.

I tako, Duša, Um i Duh su ništa drugo do kvarkovi izrazi.

U ovom kontekstu možemo čak reći još jednom ako je to neophodno, da je beskorisno ići u školu da bi učili, pošto stvari uvijek arhetipski izađu na površinu na načine koji su definitivno jednostavniji ako ih uporedimo sa putevima kojim lijeva hemisfera pokušava da objasni sebe. Pored toga, moramo reći, da nam pohađanje škole i studiranje omogućava da bolje razumijemo i opišemo ili da na neki način steknemo preduslove za jedno kompletnije i prikladnije opažanje osjećanja Duše. Na takav način mi ih možemo organizovati u virtuelnom kontekstu koji je striktno geometrijski (http://www.infn.it/multimedia/particle/ ... color.html) održavan, takođe po Fritjofu Capri (Fritjof Capra, The Tao of Physics, in the Italian translation, Il Tao della fisica, collana Gli Adelphi, translated by G. Salio, Adelphi, 1989. p. 381).

 


 


Nastavak: Razmišljanja o dinamičkom testu (dTSB)


 


Metafizika

Planeta

Prva Strana Vebsajta